a i m y o n 2023 MIX - TOP 10 BEST SONGS

2023/05/03 に公開
視聴回数 244,137
0
0
a i m y o n 2023 MIX - TOP 10 BEST SONGS

[00:00:00] - 01. マリーゴールド
[00:04:50] - 02. 裸の心
[00:09:11] - 03. ハルノヒ
[00:14:26] - 04. A̲̲̲i̲̲ W̲o̲̲ T̲su̲̲ta̲̲e̲̲ta̲̲i̲̲da̲̲to̲̲ka̲̲
[00:18:28] - 05. K̲i̲̲mi̲̲ W̲a̲̲ R̲o̲̲ck W̲o̲̲ K̲i̲̲ka̲̲na̲̲i̲̲
[00:22:26] - 06. 今夜このまま
[00:26:25] - 07. 空の青さを知る人よ
[00:31:21] - 08. 桜が降る夜は
[00:36:08] - 09. マリーゴールド
[00:40:58] - 10. 裸の心
[00:45:19] - 11. ハルノヒ
[00:50:34] - 12. A̲̲̲i̲̲ W̲o̲̲ T̲su̲̲ta̲̲e̲̲ta̲̲i̲̲da̲̲to̲̲ka̲̲
[00:54:36] - 13. K̲i̲̲mi̲̲ W̲a̲̲ R̲o̲̲ck W̲o̲̲ K̲i̲̲ka̲̲na̲̲i̲̲
[00:58:34] - 14. 今夜このまま
[01:02:33] - 15. マリーゴールド

Tags:
2023, best songs, top 10

#2023 #bestsongs #top10