අද දෙරණ රාත්‍රී 06.55 ප්‍රධාන පුවත් විකාශය - 2019.05.22

2019/05/23 に公開
視聴回数 66,540
536
80
Ada Derana Prime Time News Bulletin 06.55 pm - 2019.05.22
අද දෙරණ රාත්‍රී 06.55 ප්‍රධාන පුවත් විකාශය - 2019.05.22
Watch More Video - http://goo.gl/2QWjSA
#adaderana #derananews #tvderana
177 件のコメント